do kasy suma: 0,00 zł
Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy Wiertarka  działający pod adresem Strony wiertarka.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji  oraz danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego pod nazwą Wiertarka pod adresem www.wiertarka.pl oznacza akceptację przedstawionych warunków POLITYKI PRYWATNOŚCI i POLITYKI COOKIES.

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się̨ na Stronie wiertarka.pl oraz w Sklepie internetowym Wiertarka.

§ 2

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorami strony oraz danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest:

AZ MACHINERY sp. z o.o. Ul. Milicka 8, 51-127 Wrocław

NIP 8961536007, REGON 022304154, KRS 0000493470

Tel. 509 926 718, info@wiertarka.pl

 

§ 3

ZABEZPIECZENIE DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza dane Użytkowników przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem integralności danych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym udostępniono lub powierzono przetwarzanie danych na podstawie przepisu prawnego lub umowy.

Sklep stosuje protokół transmisji zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie- zainstalowany protokół SSL. Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana do Klienta jest także kodowana.

§ 4

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną zmian mogą̨ być́ rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Aktualizacja Polityki zostanie oznaczona na stronie.

§ 5

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

 

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaż towarów lub usług, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed jak i również po zawarciu umowy, w tym:  serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną, obsługa różnych zgłoszeń i reklamacji, newsletter, informacja o dostępności produktu, ofercie,  a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie.

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:

 • wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • udzielenia rabatu, informowania o promocjach, ofertach Administratora lub podmiotów z nim współpracujących— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przchowywanie nieopłcaonych, niedokończonych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies m.in. cookies Google Analytics, Google Ads, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • zarządzania Stroną internetową Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • badania satysfakcji z oferowanych usług, zarządzanie kontaktem z Użytkownikiem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wysyłania newslettera, informacji o dostępności produktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • obsługi fanpage na Facebooku, konta na Instagramie, konta na Youtube i wchodzenia w interakcje z użytkownikami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta własnych produktów lub usług lub polecanych produktów podmiotów partnerskich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

§ 6

Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne dla dokonania  zakupu w sklepie, zapisania się do newslettera, skorzystania z powiadomienia o dostępności produktu.

 

§ 7

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy może przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest do realizacji obowiązków prawnych w tym przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonanymi przez Państwo zakupami. 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu, przetwarzamy dane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzamy dane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celów przetwarzania.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies przetwarzamy dane do czasu ich zdezaktualizowania się lub utraty przydatności.

§ 8

Dane Użytkownika będą przekazywane do innych podmiotów z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów w tym podmioty obsługujące płatności elektroniczne, dostawcy usług wspomagających pracę Sklepu, podmioty obsługujące funkcjonalności Sklepu, producenci i dostawcy oprogramowania, banki realizujące płatności, firmy kurierskie, przewoźnicy, spedytorzy, podmioty obsługujące system ankiet opiniujących, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw trzecich w związku z korzystaniem z zewnętrznych dostawców w tym Facebook, Google.

§ 9

W Sklepie stosowane jest profilowanie. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu m.in. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie, czy też poprzez analizę historii dokonanych zakupów w Sklepie. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być m.in. przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby.  Każda osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej propozycji.

Każdy Użytkownik Sklepu ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ jego na prawa i obowiązki.

 

§ 10

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 

 Przysługują Państwu następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych: 

 • prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe przechowujemy oraz dostępu do nich, 
 • prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne, 
 • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania, 
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystania, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora , 
 • prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO), 
 • prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do bycia zapomnianym , jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator informuje, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres e-mail info@wiertarka.pl. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

 

§ 11

PLIKI COOKIES

 

Od momentu połączenia się Użytkownika z serwisem zaczynamy wykorzystywać pliki cookies. Są to to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika strony internetowej w czasie, którym z niej korzysta. Ich celem jest zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz zbieranie informacji statystycznych odnośnie wykorzystywania witryny internetowej. Sklep wykorzystuje cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich

Na stronie wiertarka.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie: 

 • Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu - odpowiedzialne za prawidłowe działanie kluczowych procesów serwisu, w szczególności procesu składania zamówienia - są odpowiedzialne za zapamiętywanie produktów, które zostały umieszczone w koszyku użytkownika, utrzymywanie statusu zalogowania przez użytkownika podczas przechodzenia na kolejne strony witryny. Zablokowanie tych plików cookie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie strony. 
 • Funkcjonalne pliki cookies – zachowują wybrane przez użytkownika ustawienia i pozwalają na personalizację interface’u, np. zapamiętywanie danych wpisanych do formularza podczas przechodzenia pomiędzy stronami witryny, wersję językową strony, wygląd strony. 
 • Pliki cookies służące do analityki internetowej - pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z serwisu, dzięki czemu możliwe jest poprawienie funkcjonowania sklepu internetowego. Za ich pomocą zbierane są na przykład informacje o tym, które strony są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów, skąd trafiają oni na naszą stronę, które funkcjonalności strony są przez nich najczęściej wybierane. Wykorzystywane są do takich działań jak monitorowanie i prowadzenie statystyk wykorzystania naszej strony, rozpoznawanie i eliminowanie błędów na naszej stronie, sprawdzanie skuteczności reklam i praca nad tym, aby były odpowiednio dobierane, testowanie funkcjonalności i układów naszej strony.
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu.
 • Pliki cookies służące do odzyskania porzuconego koszyka w celu skierowania do Klienta komunikacji reklamowej związanej z niedokończonym zamówieniem
 • „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Sklep wykorzystuje pliki cookies podmiotów trzecich.  

Sklep wykorzystuje Google Analytics w celu analizy statystyk strony. Uzyskuje takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

Strona wykorzystuje narzędzie Google Ads służące do oceny efektywności kampanii reklamowych oraz remarketingowych.

Strona wykorzystuje Google Tag Manager – narzędzie, dzięki któremu możemy zarządzać wszystkimi tagami, których potrzebujemy, aby efektywniej analizować dane ze strony.

Strona wykorzystuje wtyczki kierujące do Facebooka, Google. Użytkownik po kliknięciu w ikonkę wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy serwisu społecznościowego- Facebooka. Możliwe jest zalogowanie do konta Klienta w Sklepie za pośrednictwem konta Facebook, Google.

Sklep jest zintegrowany z serwisem Zaufane Opinie, który umożliwia zbieranie, wyrażanie opinii o transakcjach realizowanych w Sklepie.

Sklep jest zintegrowany z systemem płatności Przelewy24.

Sklep jest zintegrowany z Allegro za pośrednictwem Shoper.

Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w  przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.

W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.  Zablokowanie plików cookie może wpłynąć na poprawne funkcjonowanie niektórych procesów na stronie oraz dostosowanie jej do preferencji użytkownika.

Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

§ 12

Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony.

§ 13

 W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

 • Komputera, laptopa lub innego Urządzenia z dostępem do internetu;
 • Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail;
 • Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlenie stron www;
 • Oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf, video, mp3, mp4.

 § 14

Korzystanie ze Strony wiąże się̨ z przesyłaniem zapytań́ do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują̨ m.in. adres IP Użytkownika, datę̨ i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.  Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą̨ do administrowania Stroną, a ich treść́ nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§ 15

Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl